Usluge i područja rada

Odvjetnički ured Jurić pruža pravnu pomoć u više grana prava. Temeljna vodilja ureda jest briga odvjetnika o najboljem interesu stranke, što se utjelovljuje u opsegu djelovanja koji, osim uobičajenog zastupanja pred sudovima i državnim tijelima, obuhvaća prije svega savjetovanje koje odvjetnik pruža pri sklapanju ili izvršavanju pravnih poslova, pravnu podršku u provođenju projekata, analizu pravnih rizika te stalno praćenje stranaka i njihovih djelovanja, sve s ciljem maksimalne zaštite interesa stranke i izbjegavanja parničenja. Postupak pred sudom tek je završni stupanj u nizu pravnih rješenja, međutim, ured i u tom stadiju stranci pruža punu stručnu podršku odvjetnika.

 

Stvarno i zemljišno-knjižno pravo

Zastupanje stranaka u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima iz područja zaštite, utvrđenja, otuđenja ili opterećenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama (zemljišta, stanovi, zgrade), stjecanja vlasništva dosjelošću, smetanja posjeda, diobe zajedničke imovine, razvrgnuća suvlasničke zajednice, uređenja međa.

Sastavljanje ugovora: o načinu korištenja i održavanja zgrade, o pretvaranju idealnog suvlasništva u etažno vlasništvo na zgradama, o diobi imovine nakon razvoda braka, o parcelizaciji zemljišta, o osnivanju i brisanju služnosti.

Zastupanje stranaka u pojedinačnim zemljišno-knjižnim postupcima, te u drugim zemljišno-knjižnim postupcima u vezi zaštite, utvrđenja, otuđenja ili opterećenja prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nekretninama.

Obvezno pravo

Zastupanje stranaka u postupcima za naknadu štete (zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete: naknade imovinske štete, naknade neimovinske štete), u postupcima povodom stjecanja bez osnove i u postupcima naplate tražbina.

Sastavljanje svih vrsta obveznih ugovora i predugovora, a posebno: ugovora o kupoprodaji, ugovora o zakupu, ugovora o najmu, ugovora o doživotnom uzdržavanju, ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o građenju, ugovora o djelu, ugovora o zajmu, ugovora o zalogu, ugovora o posudbi, ugovora o zamjeni i ugovora o jamstvu.

Trgovačko pravo

Sastavljanje svih vrsta trgovačkih ugovora, a posebno ugovora iz oblasti građevinarstva, ugovora o ortakluku, ugovora o zajedničkoj gradnji, ugovora o prometu robe i usluga, te zastupanje stranaka u sporovima nastalim iz tih ugovora.

Nasljedno i obiteljsko pravo

Odvjetnički ured iz područja nasljednog prava obavlja poslove: pružanja pravnih savjeta i zastupanje u ostavinskom postupku i nasljedno-pravnim sporovima, te pravne poslove savjetovanja i sastavljanja ugovora o ustupanju i raspodjeli imovine za života, kao i sastavljanje oporuka.

Odvjetnički ured iz područja obiteljskog prava obavlja poslove: pružanja pravnih savjeta i zastupanja u sporovima za razvod braka; pružanje pravnih savjeta i zastupanje u sporovima za uzdržavanje, u postupcima u kojima se odlučuje s kojim će roditeljem dijete živjeti, o načinu održavanja susreta i druženja djeteta s drugim roditeljem i o drugim sadržajima roditeljske skrbi; zastupanje u sporovima oko podjele imovine stečene tijekom trajanja bračne zajednice; zastupanje u postupcima vezanim za utvrđivanje ili osporavanje očinstva; zastupanje u postupcima oduzimanja ili vraćanja poslovne sposobnosti i postavljanja skrbnika, zastupanje u postupcima utvrđenja izvanbračne zajednice i ostvarenja njenihpravnih učinaka i dr.

Međunarodno privatno pravo

Odvjetnički ured u ovom području obavlja poslove: zastupanja stranih državljana u ostvarivanju njihovih osobnih, obiteljskih i drugih statusnih prava (pravo stranca na brak, usvojenje i skrbništvo, postojanje, razvod i nevaljanost braka sa inozemnim elementom); zastupanja stranih državljana u ostvarivanju njihovih nasljednih prava, stjecanju prava vlasništva na nekretninama; priznavanja i ovrhe stranih sudskih i arbitražnih odluka u Republici Hrvatskoj.

Radno i socijalno pravo

Pravno savjetovanje i izrada svih vrsta odluka i općih akata iz područja radno-pravnih odnosa, te zastupanje stranaka u radnim sporovima.

Provođenje postupka otkazivanja ugovora i rješavanja viška zaposlenika.

Sastavljanje ugovora o radu, menadžerskih ugovora, ugovora o djelu, kolektivnih ugovora, sporazuma između radničkog vijeća (ili sindikata) i poslodavca, sporazuma između sindikata, pravilnika o radu i dr.

Financijsko i bankarsko pravo

Pravno savjetovanje i zastupanje stranaka u sporovima u vezi bankarskog poslovanja, štednih uloga, tekućih računa, kartičnog poslovanja, deviznog poslovanja, ugovora o kreditu, čekova, mjenica, zadužnica i drugih instrumenata osiguranja plaćanja.

Porezno pravo

Davanje pravnih savjeta i mišljenja iz oblasti poreza na promet nekretnina, poreza na dodanu vrijednost (PDV), poreza na dohodak i dr.

Kazneno i prekršajno pravo

Odvjetnički ured obavlja obranu stranaka u kaznenom i prekršajnom postupku pred sudovima i drugim tijelima na području Republike Hrvatske.

Upravno pravo

Rad odvjetničkog ureda na ovom području obuhvaća: postupke na promjeni imena i prezimena; postupak stjecanja hrvatskog državljanstva; rad na otpustu / odricanju iz hrvatskog državljanstva; upise u matične knjige i ishođenje uvjerenja iz matičnih knjiga; upravni postupak u vezi izvlaštenja i povrata prava vlasništva na nekretninama; upravni postupak u vezi izdavanja urbanističkih suglasnosti, lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, upravni postupak u vezi ozakonjenja bespravno sagrađenih objekata; upravni postupak glede ostvarenja starosne, obiteljske i invalidske mirovine, te drugih prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja.

Provođenje postupka pred Upravnim sudom Republike Hrvatske povodom upravnih sporova, sastavljanje upravnih tužbi i dr.

Osnivanje udruga, izrada statuta i ostale dokumentacije, izrada i prijava promjena kod udruga.

Ustavno pravo

Sastavljanje ustavnih tužbi Ustavnom sudu Republike Hrvatske zbog povreda ljudskih prava i temeljnih sloboda, ili prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu, zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

Postupci pred Europskim sudom za ljudska prava

Odvjetnički ured izrađuje predstavke (zahtjeve) Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu povodom povreda odredbi Europske konvencije o ljudskim pravima.